Stichting (ANBI)

Op 14 november 2007 werd de Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden opgericht. De Stichting heeft ten doel het instandhouden van rijksmonumenten en alles wat daarmee verband kan houden. De oprichters van de stichting zijn allen oud-studenten, die tijdens hun studententijd in Leiden in het huis hebben gewoond. De liefde voor het monumentale pand in het hartje van Leiden dat als studentenhuis een prominente plek in de stad Leiden inneemt, bracht hen ertoe een stichting op te richten die het huis kocht om het zo ook voor de toekomst als rijksmonument in stand te houden. Dit gebeurde op een moment dat het huis door achterstallig onderhoud onbewoonbaar dreigde te raken.

De beschreven geschiedenis van Diefsteeg 10-12 gaat terug tot kort na het Leids ontzet, op 3 oktober 1574. Het huis is verschillende malen ingrijpend verbouwd cq herbouwd; de huidige tuit-en trapgevels dateren uit de 18e respectievelijk 17e eeuw. Door de eeuwen heen is het als winkel, melkfabriek en als woonhuis in gebruik geweest en heeft het vele generaties bewoners en gebruikers gehad. In 1955 kwamen de eerste studenten in het huis wonen en na hen volgden er velen. Uniek aan het studentenhuis, dat vanwege de ligging naast de zaadhandel van Segaar (Diefsteeg 8) de naam “de Zaadmeesters” kreeg, is de intense band tussen huidige studentbewoners en hun oud-huisgenoten. Die intense band maakte ook de oprichting van een stichting tot behoud van het monumentale pand en het karakteristieke studentenhuis mogelijk.

Statutaire naam: Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2730 7631
RSIN 818670526
Postadres: Diederichslaan 7, 3971 PA Driebergen-Rijsenburg
Doelstelling: het instandhouden van (rijks)monumenten en alles wat daarmee verband kan houden
Bestuurders:
Voorzitter: A.S. Thomson
Penningmeester: N.A.J. Broeijer
Secretaris: S. van der Werff
Leden: L. Winter, J.P. Bood, D.J. Schouten
De bestuurders zijn allen onbezoldigd noch ontvangen zij een onkostenvergoeding. De Stichting heeft geen personeelsleden.

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een periodieke gift die ten minste voor 5 jaar wordt aangegaan, fiscaal aftrekbaar is. In het programma “ANBI opzoeken” van de Belastingdienst vind je de stichting door bij Instelling “diefsteeg” en bij Vestigingsplaats “Driebergen” in te vullen. Je vindt het programma ANBI opzoeken hier.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

  • Doorgaand/continu: Exploitatie d.m.v. verhuur als studentenhuisvesting en de aparte studio in de voormalige winkel-/opslagruimte.
  • Recent is groot onderhoud uitgevoerd en verder groot onderhoud staat gepland voor de komende jaren. Bij het groot onderhoud aan de voorgevels zijn in overleg met monumentendeskundigen van de Gemeente Leiden in 2016 het voegwerk in de gevels aangepakt, de muurankers ontroest en weer netjes in de verf gezet, ramen en kozijnen hersteld en in een historische kleur geverfd.
  • In 2017 is onder meer ook de keuken, die nog uit de 80’er jaren van de vorige eeuw dateerde, vervangen waarbij met het oog op duurzaamheid gebruik is gemaakt van hergebruikte materialen, waaronder een roestvrijstalen aanrecht.
  • In 2017 is ook het dak vernieuwd.
  • In 2018 heeft herfinanciering van een belangrijk deel van de leningen plaatsgevonden.
  • In 2019 is de CV-ketel vernieuwd.

Beleidsplan

De Stichting beheert het rijksmonument Diefsteeg 10-12 te Leiden, dat als studentenhuis in gebruik is. Diefsteeg 10 en 12 zijn opgenomen in het Rijksmonumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder nummers 24653 (Diefsteeg 10) en 24655 (Diefsteeg 12). De benodigde financiële middelen worden geworven door enerzijds de exploitatie-opbrengsten (huurinkomsten) en anderzijds het verkrijgen van schenkingen, legaten, erfstellingen en het aangaan van leningen. Het vermogen van de Stichting wordt conservatief beheerd, d.w.z. de financiële middelen worden op bank- en spaarrekeningen aangehouden en aangewend voor het doen van noodzakelijke cq gewenste (onderhouds-)uitgaven, overeenkomstig het statutaire doel van de Stichting.

Jaarrekeningen

Algemeen

De Stichting is opgericht op 14 november 2007. Het RSIN van de Stichting is 8186.70.526.

De Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden stelt zich tot doel om de monumentale panden  gelegen aan de Diefsteeg 10-12 te Leiden voor het nageslacht te behouden en als betaalbare huisvesting voor studenten ter beschikking te stellen.

Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa (opstallen, investeringen en verwervingskosten) worden gewaardeerd op aanschaffingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Hierbij wordt een afschrijvingspercentage gehanteerd van 3% per jaar.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarden, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking conform de doelstellingen van de Stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar, gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto‑omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden  betaalde (te betalen) intrest.

Verkorte balans 2019

Materiële vaste activa   € 339.541
Financiële vaste activa   €  13.750
Vlottende activa             €   7.142

Totaal activa                  € 360.433

Eigen vermogen               €    24.396
Langlopende schulden    €   322.721
Kortlopende schulden     €     13.316

Totaal passiva                  €   360.433

Verkorte resultatenrekening 2019

Inkomsten                        € 33.831
Af:
Bedrijfskosten                  € 13.537
Afschrijvingen                    € 9.753
Financieel resultaat          € 15.002

Resultaat boekjaar                                         -€ 4.461

==============================================

Verkorte balans 2018

Materiële vaste activa   € 349.294
Financiële vaste activa   €  14.000
Vlottende activa             €   8.944

Totaal activa                  € 372.238

Eigen vermogen               €    28.857
Langlopende schulden    €   326.871
Kortlopende schulden     €     16.510

Totaal passiva                  €   327.238

Verkorte resultatenrekening 2018

Inkomsten                        € 33.549
Af:
Bedrijfskosten                    € 8.774
Afschrijvingen                    € 9.753
Financieel resultaat          € 17.086

Resultaat boekjaar                                         -€ 2.064

==============================================

Verkorte balans 2017

Materiële vaste activa   € 359.047
Financiële vaste activa   €  15.000
Vlottende activa             €   3.016

Totaal activa                  € 398.726

Eigen vermogen               €    30.921
Langlopende schulden    €   301.817
Kortlopende schulden     €     44.325

Totaal passiva                 €   398.726

Verkorte resultatenrekening 2017

Inkomsten                          € 37.545
Af:
Bedrijfskosten                   € 38.103
Afschrijvingen                    € 9.753
Financieel resultaat         € 16.056

Resultaat boekjaar                                         -€ 26.367

==============================================

 

Verkorte balans 2016

Materiële vaste activa    €   368.799
Financiële vaste activa   €     16.800
Vlottende activa            €     13.127

Totaal activa                     € 398.726

Eigen vermogen              €    57.288
Langlopende schulden    €  310.106
Kortlopende schulden     €   31.332

Totaal passiva                   € 398.726

Verkorte resultatenrekening 2016

Inkomsten                          € 33.099
Af:
Bedrijfskosten                   € 22.960
Afschrijvingen                    € 9.753
Financieel resultaat         € 20.106
Resultaat boekjaar                                         -€ 19.720

==============================================

 

Verkorte balans 2015

Materiële vaste activa    € 378.552
Financiële vaste activa   € 23.850
Vlottende activa              € 14.170

Totaal activa                     € 416.572

Eigen vermogen               € 77.008
Langlopende schulden    € 252.357
Kortlopende schulden     € 87.207

Totaal passiva                   € 416.572

Verkorte resultatenrekening 2015

Inkomsten                          € 33.099
Af:
Bedrijfskosten                   € 8.737
Afschrijvingen                    € 9753
Financieel resultaat         € 19.400
Resultaat boekjaar                                         -€ 4.791

==============================================

Verkorte balans 2014

Materiële vaste activa    € 388.304
Financiële vaste activa   € 28.300
Vlottende activa              € 8.818

Totaal activa                     € 425.423

Eigen vermogen               € 81.859
Langlopende schulden    € 261.357
Kortlopende schulden     € 82.207

Totaal passiva                   € 425.423

Verkorte resultatenrekening 2014

Inkomsten                          € 32.610
Af:
Bedrijfskosten                   € 5.284
Afschrijvingen                    € 9.573
Financieel resultaat         € 19.498
Resultaat boekjaar                                         -€ 1.924

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: